De impact van het belastingplan 2021 op uw jaarrekening

woensdag 10 maart 2021

Bent u gestart of start u binnenkort met het opstellen van de jaarrekening 2020? Dan is het belangrijk om de impact van het belastingplan 2021 juist te verwerken in de jaarrekening. In dit artikel beschrijven wij de vier belangrijkste maatregelen en de mogelijke gevolgen voor uw fiscale positie. 

Eind vorig jaar werd het belastingplan 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. De verslaggevingsregels schrijven voor dat de maatregelen moeten worden meegenomen in jaarrekeningen die eindigen op of na 15 december 2020, met uitzondering van de regels voor verliesverrekening die nog per Koninklijk besluit in werking moeten treden. Wanneer dit besluit op de rol staat, is op het moment van schrijven nog niet bekend. 

De verslaggevingsregels schrijven voor de wijzigingen die per balansdatum zijn vastgesteld moeten worden meegenomen in de waardering van belastinglatenties. 

De belangrijkste wijzigingen

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen in het belastingplan 2021 voor u uiteen, met hun impact op de jaarrekening. U kunt dit artikel gebruiken voor het bepalen van uw fiscale positie.

1. Verlaging tarief tweede schijf VPB tarief gaat niet door

Het tarief van de eerste schijf gaat van 16,5% naar 15%. De eerste schijf voor 2021 bedraagt EUR 245.000 en voor 2022 bedraagt deze EUR 395.000. De tariefwijziging van 25% naar 21,7% gaat niet door en blijft daarmee op 25%.

Impact op de jaarrekening

Het vaststellen van de VPB-tarieven leidt tot een herwaardering van belastinglatenties. Deze herwaarderingen hebben (mogelijk) een effect op de effectieve belastingdruk. 

 • Herwaardering van latente belastingvorderingen tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingvordering. Wijzigingen in de waardering worden via de winst- en verliesrekening verwerkt, waardoor de effectieve belastingdruk wordt verlaagd.
 • Herwaardering van latente belastingschulden tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingschuld, leidend tot een toename van de effectieve belastingdruk.

2. Tariefswijziging innovatiebox van 7 procent naar 9 procent

Het VPB tarief voor winst die in de innovatiebox valt gaat met ingang van 1 januari 2021 van 7% naar 9%. 

Impact op de jaarrekening

De tariefwijziging heeft impact op belastinglatenties voor posities in relatie tot de innovatiebox. 

 • Herwaardering van latente belastingvorderingen tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingvordering, waardoor de effectieve belastingdruk wordt verlaagd.
 • Herwaardering van latente belastingschulden tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingschuld, leidend tot een toename van de effectieve belastingdruk.

3. Versnelde verliesverrekening via de Coronareserve

Geleden verliezen over 2020 mogen - onder voorwaarden – direct worden verrekend met beschikbare winsten over 2019 in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Dit is een versnelling van verliesverrekening, omdat u normaliter in de aangifte over 2020 dit verlies pas zou kunnen verrekenen als u de definitieve aanslag over 2019 heeft ontvangen. 

Impact op de jaarrekening

U neemt de impact van de fiscale coronareserve op in de jaarrekening over 2020. De coronareserve resulteert effectief in de verrekening van het verlies van 2020 met het belastbaar bedrag van 2019. Hierdoor verlaagt u de acute belastingschuld. De effectieve belastingdruk blijft gelijk.

Het vormen van de coronareserve kan impact hebben op de nog resterende voorwaartse verliesverrekening. Beoordeel bij het opstellen van de belastingpositie of de reeds bestaande latente belastingvordering nog volledig benut kan worden, rekening houdend met de bestaande verdampingstermijn(en). 

4. Verruiming én beperking van verliesverrekening (nog niet in werking getreden)

De nieuwe verliesverrekening regels zijn aangenomen door de Eerste Kamer. In de wet is een voorbehoud opgenomen om de wet pas in werking te laten treden bij Koninklijk Besluit. 

In de nieuwe wet wordt bepaald dat indien de verrekenbare verliezen gezamenlijk hoger zijn dan EUR 1 miljoen, de verrekening in een bepaald jaar beperkt wordt tot maximaal EUR 1 miljoen plus 50% van de belastbare winst. De beperking geldt voor zowel achterwaartse- als voorwaartse verliesverrekening. 

De voorwaartse verliesverrekening wordt verruimd door verliezen onbeperkt in de tijd verrekenbaar te maken. De verruiming geldt voor verliezen die ontstaan in boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 en verliezen die ultimo 2021 nog verrekenbaar zijn. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening blijft 1 jaar.

Impact op de jaarrekening

De beperkingen in de verliesverrekening moeten worden meegenomen als de jaarrekening nog niet is vastgesteld nadat deze per Koninklijk Besluit in werking is getreden.

In tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening betekent dat verliezen niet langer zullen ‘verdampen’. Hiermee ontstaat meer ruimte voor het waarderen van de verliezen, leidend tot een hogere latente belastingvordering. De maximale verliescompensatie per jaar kan een drukkend effect hebben, omdat nu meer (fiscale) winsten benodigd zijn om tot volledige verrekening te komen. 

De winstverwachtingen op lange termijn worden in het bepalen van de latente belastingvordering steeds belangrijker. Het betrouwbaar onderbouwen van deze inschattingen wordt hierbij een belangrijke uitdaging om de vordering te kunnen opnemen. Naarmate de inschattingen verder in de toekomst liggen, is er inherent meer onzekerheid. Uw accountant moet hierin uw schattingen kunnen volgen. Het is belangrijk om uw overwegingen hierbij goed te documenteren. 

Meer weten?

Wilt u uw mening delen over het nieuwe belastingplan of de impact op de jaarrekening? Of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via info@q-concepts.nl

Andere nieuwsberichten

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

dinsdag 13 april 2021

Meerdere uitdagende banen en toch tijd voor het gezin, zegt Karin

woensdag 24 maart 2021

De impact van brexit op de jaarrekening

donderdag 18 maart 2021

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Slim werken, het goede doen en samen lol maken, zegt Paul

gepubliceerd op 13 april 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

 • Poststraat 8
 • 6135 KR Sittard

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!