De nieuwe modeljaarrekening 2014 voor de zorgsector is gepubliceerd

donderdag 21 november 2013

De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u uitgezocht: 

De modeljaarrekeningen voor het boekjaar 2014 zijn gepubliceerd op https://www.jaarverslagenzorg.nl/zorginstellingen/jaarverantwoordingzorgwatenwaarover/jaarrekening/
Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2013 op een rijtje gezet.

 

Presentatie van het eigen vermogen

De presentatie van het eigen vermogen is gewijzigd als gevolg van een wijziging in RJ 655. Voor 2014 is deze wijziging aanbevolen. Vanaf 2015 is het verplicht.
Voor 2014 mag u uw eigen vermogen zodanig presenteren dat daaruit blijkt:

 • het kapitaal;
 • bestemmingsreserves;
 • bestemmingsfondsen;
 • algemene reserves of overige reserves.

 

Met deze wijziging is RJ 655 zorgorganisaties in lijn gebracht met RJ 640 organisaties zonder winststreven. Het verschil tussen een bestemmingsreserve en een bestemmingsfonds gaat over de vraag wie de beperkte bestedingsmogelijkheid heeft bepaald. Heeft het bestuur van uw organisatie de beperking in de bestedingsmogelijkheden aangebracht, dan betreft het een reserve die gepresenteerd kan worden als bestemmingsreserve. De voormalige RAK valt onder een bestemmingsfonds als gevolg dat een derde (NZa) een beperking legt in de bestedingsmogelijheden.

 

Overige wijzigingen

Indexatie
VWS heeft besloten de vertraagde indexatie te vervangen door de actuele indexatie. Als gevolg hiervan is alinea 208 komen te vervallen. Indien u als zorgorganisatie de na-indexatie niet langer in uw jaarrekening verantwoordt, zal dit verwerkt moeten worden als een stelselwijziging, aldus de handleiding bij de modeljaarrekening. 

Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Het mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is komen te vervallen.

Toelichting DBC’s / DBC-zorgproducten
De toelichting voor onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/ DBC-zorgproducten is in 2014 ook opgenomen in de modeljaarrekening voor Care, in 2013 was deze alleen opgenomen in de modeljaarrekening voor Cure. Dit betreft een toelichting op de balans en een toelichting op de resultatenrekening.


Eerder gecommuniceerde ontwikkelingen 2015
Herstelplan GGZ - Zelftoetsing

Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen is begin december door alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over het plan van aanpak in de GGZ om tot een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening te komen.  Hiermee is opvolging gegeven aan de onduidelijkheden in de regelgeving. Het plan van aanpak bevat verduidelijkte normen en een concreet stappenplan. Nu zijn de instellingen aan de beurt. De instelling dient hierbij een zelfonderzoek te verrichten en te kijken wat de impact is van het herstelplan. Dit dient de instelling af te stemmen met de zorgverzekeraar om de omvang van de (eventuele) correcties en daarmee ook de hoogte van de opbrengsten tm schadelastjaar 2013. De onzekerheid wordt hiermee weggenomen. In jullie geval zal dit dus niet zo zijn, waardoor de onzekerheid mbt oude jaren voorlopig nog blijft bestaan.

Wij adviseren jullie kennis te nemen van het herstelplan en het proces volgens de stappen in dit plan te doorlopen en in een notitie uit te werken. De accountant dient de opgestelde zelftoets te beoordelen als onderdeel van de jaarrekeningcontrole om tot een goedkeurende verklaring te komen.

 

Wet Normering Topinkomens (WNT)
Daarnaast heeft de eerste kamer eind december ingestemd met de vernieuwde wet op de topinkomens in de (semi) publieke sector. Concreet betekent dit dat de topfunctionarissen (veelal bestuurders) vanaf 2015 niet meer mogen verdienen dan 100% van een ministersalaris (€ 178.000). Er is echter een uitzondering voor de zorgsector gemaakt met betrekking tot 2015. Hierbij is de norm nog gelijk aan 2014 (130% van ministersalaris, € 230.000).

Hierbij dient u rekening te houden dat het in uw geval vaak aanzienlijk lager bedrag is aangezien u rekening dient te houden met de klasse indeling waar uw organisatie invalt. Per klasse is voor 2014 een bijbehorend bezoldigingsmaximum bepaald op basis van complexiteit, omvang en impact.

Voor u is het van belang dat u op basis van de regeling WNT een notitie schrijft waarin u aangeeft in welke klasse u valt.

 

Vragen?

Heeft u verdere vragen over de jaarrekening 2014 of andere ontwikkelingen, neem dan contact op met Q-Concepts!

Andere nieuwsberichten

Ondanks Corona tijd vond ik mijn plek, zegt Dymphy!

donderdag 3 december 2020

Ik wil een betere accountant worden en dat kan hier, zegt Raymond!

donderdag 3 december 2020

Onderzoek: Q in gesprek over ESG factoren bij beleggingen

dinsdag 24 november 2020

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Ondanks Corona tijd vond ik mijn plek, zegt Dymphy!

gepubliceerd op 3 december 2020

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

 • Rivium Boulevard 224
 • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Maastricht

 • Australiëlaan 9
 • 6199 AA Maastricht-Airport

Arnhem

 • Vossenstraat 6
 • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!