Gevolgen voor intermediairs van de wetswijziging WAADI

maandag 17 juni 2013

Ook organisaties op het gebied van interim-dienstverlening stellen arbeidskrachten ter beschikking aan andere ondernemingen en worden uit dien hoofde worden aangemerkt als uitzendonderneming (op payroll of inhuur ZZP-ers is geen criterium in deze). Dergelijke ondernemingen dienen zich te houden aan de WAADI. Onlangs is een wijziging in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) aangenomen waardoor uitzendbureaus vanaf 1 juli 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd moeten staan.

Een overtreding van deze registratieplicht levert voor alle betrokken partijen (zowel de uitlenende als de inlenende opdrachtgever) een aanzienlijke boete op. Hieronder wordt de impact wetswijziging van de WAADI voor u als interim-dienstverlener weergegeven. Alle mogelijk te ondernemen acties zijn dikgedrukt, voor het geval u nog geen actie heeft ondernomen.
Wijzigingen per 1 juli 2012 ter zake het inlenen van arbeidskrachten. Per 1 juli 2012 is het verboden om in Nederland arbeidskrachten ter beschikking te stellen zonder registratie als uitzendonderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Als een uitlener van personeel zich niet houdt aan deze verplichting dan kan een boete worden opgelegd die kan oplopen tot € 76.000. Bij recidive kan zelfs een veelvoud van deze bestuurlijke boete verschuldigd zijn. Deze verplichting gaat gelden voor uitzend- en detacheringsbureaus, payrollbedrijven maar in principe ook voor bedrijven die eenmalig en voor korte tijd een werknemer bij een andere werkgever laten werken! Als inlener wordt u verplicht te controleren of een uitlener in het Handelsregister van de KvK geregistreerd is. Dit kan vanaf 1 juli 2012 via de website van de KvK. U krijgt een boete als u personeel inhuurt bij een uitlener die niet in het Handelsregister is ingeschreven. U moet dus deze registratie controleren en een kopie van het uittreksel als bewijs in uw administratie bewaren. De boete voor de inlener bedraagt ook € 12.000 per arbeidskracht met een maximum van € 76.000 als de uitlener niet geregistreerd blijkt te zijn. Een andere wijziging per 1 juli 2012 is de mogelijke vrijstelling van inlenersaansprakelijkheid. Voor deze vrijstelling gaat een aantal voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn o.a. dat de uitlener beschikt over een certificaat van de Stichting Normering Arbeid en de inlener 25% van het factuurbedrag, inclusief BTW, op een G-rekening (geblokkeerde rekening) stort. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%. Potentiële actie: registreren als uitzendonderneming bij de KvK. Dit kan door in bijgevoegd wijzigingsformulier in te vullen ; 2.2. bedrijfsactiviteiten aankruisen; 4.2 toevoegen: het detacheren van arbeidskrachten. De KvK wijzigt dan zelf de SBI code.

Doel wetswijziging: Doel van de wetgeving is malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. Het systeem van certificering van de uitzendbranche was al met oog op hetzelfde doel ingevoerd. De registratie dient als aanvulling hierop, waardoor de eigenaar van het bedrijf en de activiteiten van het bedrijf duidelijk moeten worden. Stichting Normering en Arbeid (SNA) is de certificerende instelling. SNA certificeert en toetst periodiek of de onderneming aan NEN 4400-1 t/m 3 voldoet.

Interpretatie WAADI: U dient, ook als intermediair, zorg te dragen voor adequate arbeidsomstandigheden beloning van arbeidskrachten. Gezien de activiteiten en het niveau van de inleenkrachten bij een kantoor voor interim(management)-dienstverlening is het naar verwachting eenvoudig om dat aan te tonen. In contracten met opdrachtgevers staat vaak reeds vermeld dat de inleners recht hebben op Arbo technisch verantwoorde werkplekken (vrije vertaling) en dat de inlener daarvoor dient zorg te dragen. Op basis van eigen interpretatie van de wijziging adviseren wij om in contracten met inlener duidelijk op te nemen dat elke vorm van vergoedingen in geld en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt geacht verdisconteerd te zijn in het overeengekomen tarief, behoudens in het contract afzonderlijk overeengekomen voorwaarden. Potentiële actie: passage opnemen in standaard format inleencontracten. Voor de volledige wettekst zie:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009616/geldigheidsdatum_26-06-2012

Handhaving

De instellingen belast met het toezicht (o.a. arbeidsinspectie) gaan uitzendbureaus na de inwerkingtreding meer controleren op het voldoen aan de WAADI (zie jaarplan SZW) en het naleven van de registratieplicht:

http://www.inspectieszw.nl/Images/SZW_Jaarplan2012_web_tcm335-312242.pdf

Als een bedrijf OHSAS 18001 gecertificeerd is en dus beschikt over een goed Arbo managementsysteem dan wordt dat bedrijf in beginsel niet meegenomen in Arbo-inspectieprojecten, en als een uitzendbureau gecertificeerd is op basis van NEN 4400 1 en 2 door de Stichting Normering Arbeid (SNA) dan krijgen ze in beginsel geen spontane inspectie van hun administratie in het kader van arbeidsmarktfraudeprojecten. Het werken met de certificering is vooralsnog vrijwillig.
Ter info: Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

De identificatie van de onderneming; De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag; Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
Wij adviseren u om naast de registratie bij de Kamer van Koophandel na te gaan of u voldoet aan de belangrijkste vastleggingsvereisten die zijn gedefinieerd in NEN 4400. Dit advies is ook relevant om te voldoen aan wet en regelgeving, ook indien u geen certificering nastreeft. Wij adviseren u om tot zeven jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste facturatie plaatsvond, een papieren en/of elektronisch dossier beschikbaar te houden dat minimaal omvat:
een kopie van de VAR. Kopie van een VAR-wuo (winst uit onderneming), VAR-dga (directeur groot aandeelhouder) met een correcte geldigheidsduur of ander document waaruit blijkt dat de ZZP-er is aan te merken als zelfstandige of zelfstandig ondernemer op grond van de toepasselijke fiscale wetgeving; wanneer wordt ingeleend van een andere uitzendorganisatie: een kopie uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; Hierop dient vermeld te zijn dat de organisatie werkzaam is als uitzendorganisatie. een kopie van het identificatiedocument. De onderneming dient de identiteit van de ZZP-er ook op het aspect van de persoonsverwisseling aan de hand van een geldig aan hem afgegeven authentiek identificatiedocument heeft vastgesteld en kopieën van alle relevante pagina’s van dit document aanwezig zijn; voor zover vereist een kopie van het document waaruit de gerechtigdheid tot arbeid als zelfstandige in Nederland blijkt. De onderneming, in het geval van een ZZP-er niet hebbende de Nederlandse nationaliteit, aan de hand van het vereiste document het gerechtigd zijn tot arbeid als zelfstandige in Nederland heeft vastgesteld en kopieën van alle relevante pagina’s van dit document aanwezig zijn; een kopie van de overeenkomst van uitbesteden van werk en/of opdracht nemen. De onderneming werk heeft aangenomen of aan de onderneming een opdracht is verstrekt; tussen de onderneming en de ZZP-er schriftelijk een overeenkomst voor uitbesteden van werk of opdrachtnemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden is gesloten en deze overeenkomen met de werkzaamheden die in de VAR zijn aangeduid. Dit houdt dus in het bewaren van de contracten met de inleenkracht en de opdrachtgever en het controleren of de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden waar de VAR voor geldt. Optioneel: het werken met een G-rekening (geblokkeerde rekening). Potentiële actie: Aanpassen interne procedure naar bovenstaande (voorzover nog niet aanwezig).
Achtergrondinformatie:

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/registratieplicht-uitzendbureau

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-260.html

http://www.normeringarbeid.nl/Applications/getObject.asp?FromDB=1&Obj=1002227.pdf

Andere nieuwsberichten

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

woensdag 3 februari 2021

Antwoorden Commissie BBV over verwerking opschorting dividend BNG en verantwoording opbrengsten eigen bijdrage WMO

vrijdag 22 januari 2021

Bijzonder om de 100ste Q-er te zijn en mij zo snel onderdeel van het team te voelen, zegt Clara

dinsdag 12 januari 2021

Carrière

Wegens continue groei zoeken wij in heel Nederland professionals die ons team willen komen versterken.

Actueel

Geen normatieve aantallen, maar focus en toewijding!

gepubliceerd op 3 februari 2021

Onze trots

Iedere dag werken wij keihard aan klanttevredenheid en kwalitatieve- en persoonlijke groei.

Den Bosch

Rotterdam

  • Rivium Boulevard 224
  • 2909 LK Capelle aan den IJssel

Sittard

  • Poststraat 8
  • 6135 KR Sittard

Arnhem

  • Vossenstraat 6
  • 6811 JL Arnhem

Amsterdam

  • Burgemeester Stramanweg 101
  • 1101AA Amsterdam
Maak kennis met Q-Concepts. Doe de DNA test!